Meer info

Kamer van Koophandel: 12-08-2011 KvK nummer: 53334892

Register Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG):
datum registratie:16-03-2001 registratienummer: 09054562325 (www.bigregister.nl)

Vereniging EMDR Nederland (VEN): lidmaatschapsnummer 00850 (www.emdr.nl)

Ik beschik over een kwaliteitsstatuut.

Klacht of compliment

Heeft u een klacht over de praktijk of de behandeling, dan kunt u dat met mij bespreken. Komen we er samen niet uit en wilt u een klacht indienen, dan kunt u dat doen via nip@klachtencompany.nl. Als u erg tevreden bent over de behandeling en u wilt dat delen, dan kunt u dat melden op www.zorgkaartnederland.nl

Privacyverklaring

Ik hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden De wet verplicht mij om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u mij vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u mij verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als ik meen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. 

Geheimhouding
Ik heb als psycholoog een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken. 

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer info